พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

          ศาลาด่านกลาง อาคารที่ทำกา...

           หอนี้ตั้งอยู่บนยอดเ...

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่...

ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ อยู่ในส่วนท้องพระโรงด้านในซึ่งเดิมเ...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่