พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ อยู่ในส่วนท้องพระโรงด้านในซึ่งเดิมเ...

          เป็นศาลาโถงขนาดเล็กสามหลั...

          ภายในพระราชฐานมีพระทวาร ๗...

          หอระฆังรูปสี่เหลี่ยม...

New Releases
ข่าวสารพระนครคีรีภาพบางส่วน
แกลลอรี่