พระนครคีรี

การจัดแสดง


การจัดแสดงทั้งหมด
การจัดแสดงพระนครคีรี

ทิมดาบองครักษ์ ...

ทิมดาบองครักษ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยว จัดแสดงนิทรรศการข้อมูลเบื้องต้น ประวัติความเป็นมา แผนผังของพระนครคีรี จุดให้บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ และให้บริการรถวีลแชร์...

ห้องเสวย (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์)...

ห้องเสวย อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าสุด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นห้องสำหรับขุนนางรอเข้าเฝ้าฯ ภายหลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให...

ห้องพระสุธารสชา (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์)...

ห้องพระสุธารสชา อยู่บริเวณท้องพระโรงด้านหน้าถัดมาจากห้องเสวย เดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นห้องท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกว่าราชการ โดยพระองค์จะเสด็จออกทางส...

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ...

ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถของพระมหากษัตริย์ภายหลังจากว่าราชการ และเป็นที่อยู่ของฝ่ายใน ( ฝ่ายผู้หญิง )...

ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน...

ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ อยู่ในส่วนท้องพระโรงด้านในซึ่งเดิมเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ภายหลังได้รับการปรับปรุงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กั้นฉากเป็นห้องบรรทมของพร...

ห้องทรงพระสำราญ (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ )...

ห้องทรงพระสำราญ อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันออกของพระที่นั่ง เป็นห้องขนาดย่อมที่มีอากาศเย็นสบายลมพัดผ่านตลอดปี เมื่อเปิดหน้าต่างออกไปสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของพระธาตุจอมเพช...

ห้องสรง/ลงพระบังคน (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ )...

ห้องสรง/ลงพระบังคน อยู่บริเวณปีกทางทิศตะวันตกของพระที่นั่ง เป็นห้องขนาดย่อม มีประตูเชื่อมต่อกับกลุ่มอาคารในเขตนารีประเวศ ซึ่งเป็นที่ประทับของฝ่ายใน และข้าราชบริพารซึ่งเป็นผู้ห...

Feature box title #1
พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ ...

ชั้นบน เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ แบ่งเป็น ห้องบรรทม ห้องฉลองพระองค์ และห้องทรงพระอักษร ทางขึ้นเป็นบันไดแคบหักศอกมีประตูและหลังคาปิดล็อคได้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ชั้นล่าง ...

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท...

พระที่นั่งทรงปราสาทยอดปรางค์ห้ายอด พระที่นั่งทรงปราสาทนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นพระราชา ซึ่งจะต้องมีอยู่ภายในพระราชวังตามธรรมเนียมการสร้างพระราชวังมาแต่โบราณ เช่นพระที่นั่งจ...