พระนครคีรี

การจัดแสดง


การจัดแสดงทั้งหมด
การจัดแสดงพระนครคีรี

Feature box title #1
โบราณวัตถุในนิทรรศการ...

โต๊ะทรงคำนวณ

          โต๊ะทรงคำนวณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำจากไม้สัก หน้าโต๊ะติดกระดานชนวนสามารถปรับตั้...

Feature box title #1
พระตำหนักสันถาคารสถาน และโรงโขนหรือโรงมหรสพ...

พระตำหนักสันถาคารสถาน นับเป็นอาคารที่ประทับขนาดใหญ่อีกหลังหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยอาคารประธาน และอาคารรายรอบอีก 3 ด้าน โดยด้านหน้าเป็นหน้ามุขยื่นออกมา และมีโรงมหรสพตั้งอยู่ต่อเนื่...

Feature box title #1
ศาลาด่านหลัง...

หนึ่งในอาคารประกอบบนพระนครคีรี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากหมู่พระที่นั่งมายังพระธาตุจอมเพชร และเส้นทางไปสู่วัดพระพุทธไสยาสน์ ศาลาด่านหลังมีไว้สำหรับทหารและเจ้าหน้าที่บรรดาที่ตาม...

Feature box title #1
บริเวณทางขึ้นพระนครคีรี...

อาคารทางด้านซ้ายของภาพคือโรงรถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับโรงม้า (ตั้งตรงข้ามกับโรงรถ ไม่ปรากฏในภาพ) โดยภาพนี้ สันนิษฐานว่าเป็นภาพเมื...

Feature box title #1
ทางขึ้นศาลาทัศนานักขัตฤกษ์...

ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันออกของเขามหาสวรรค์ ก่อนถึงวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร สันนิษฐานว่าศาลาหลังนี้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อใช้สำหรับทอดพระเนต...

Feature box title #1
ทางขึ้นพระนครคีรี บริเวณด้านหน้าก่อนจะถึงวัดมหาสมณ...

จากในภาพ จะเห็นศาลาของวัดมหาสมณารามฯ ซึ่งปัจจุบันไม่มีอยู่แล้ว ภาพนี้ถ่ายเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เมืองเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2447 ซึ่งมีพระเจ้าน้องย...

Feature box title #1
ทางขึ้นพระนครคีรี มุมมองจากป้อมธตรฐป้องปก ...

ทางขึ้นพระนครคีรี โดยทางด้านซ้ายเป็นเส้นทางไปยังวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร ทางขวาเป็นทางขึ้นไปสู่อาคารต่าง ๆ ของพระนครคีรี ซึ่งจะพบโรงรถและโรงม้าเป็นลำดับต่อไป...

Feature box title #1
ศาลาเย็นใจ...

ศาลาเย็นใจเป็นศาลาหลังหนึ่งบนพระนครคีรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา โดยมีทางแยกออกไปจากทางขึ้นหมู่พระที่นั่ง มีลักษณะเป็นอาคารโถงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเพชรบุรีได้ และจ...

Feature box title #1
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ บริเวณบันไดทางด้านตะวันต...

ภาพดังกล่าวถ่ายไว้ช่วงที่มีการบูรณะครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2525 - 2532 โดยพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์เป็นพระที่นั่งขนาดใหญ่ และมีความสำคัญองค์หนึ่งของพระนครคีรี โดยเป็นท้องพระโรง สำ...

Feature box title #1
ทางขึ้นพระนครคีรี ...

ภาพนี้ถ่ายบริเวณทางขึ้นก่อนถึงป้อมธตรฐป้องปก หากมองกลับไปจะมองเห็นพระธาตุจอมเพชรตั้งโดดเด่นอยู่ มีทิวไม้ต้นลั่นทมปกคลุมสองข้างทาง...

Feature box title #1
พระตำหนักสันถาคารสถาน...

พระตำหนักสันถาคารสถาน นับเป็นอาคารที่ประทับขนาดใหญ่อีกหลังหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยอาคารประธาน และอาคารรายรอบอีก 3 ด้าน โดยด้านหน้าเป็นหน้ามุขยื่นออกมา และมีโรงมหรสพตั้งอยู่ต่อเ...

Feature box title #1
เจ้านายที่ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า...

เจ้านายฝ่ายหน้า (บุรุษ) ซึ่งตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาพระนครคีรี ใน พ.ศ. 2447 ถ่ายบริเวณทางเดินจากทิมดาบองครักษ์มาศาลาด่านหลัง เจ้านายที่ปรากฏในภาพ คือ ...

Feature box title #1
ทางเดินบนพระนครคีรี...

บุคคลในภาพที่นั่งอยู่ริมทางเดิน คือ เจ้าพระยาสุรพันธ์ อดีตเจ้าเมืองเพชรบุรี และสมุหเทศาภิบาล มณฑลราชบุรี ในขณะนั้น โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ (พระยศสุดท้าย ...

Feature box title #1
ทางเดินบนพระนครคีรี...

ภาพบุคคลบริเวณทางขึ้นศาลาเย็นใจ ด้านข้างราชวัลลภาคาร ปัจจุบันมีลักษณะเป็นลานหิน 

...

Feature box title #1
ทางเดินบนพระนครคีรี...

ทางเดินบนพระนครคีรี สันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางจากบริเวณหอจตุเวทย์ปริตพัจน์ลงไปยังวัดมหาสมณารามซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดย Dr.Kurt Beyer ในช่วงปี พ.ศ. 2451 -...

Feature box title #1
หน้าบันหอจตุเวทปริตพัจน์...

ในการก่อสร้างหลังคาของหอจตุเวทปริตพัจน์ มีการใช้ไม้ไผ่ขัดสานและฉาบปูนบริเวณหน้าบันของอาคาร ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาในการก่อสร้างของคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี รูปดังกล่าวถ่ายขึ้นเม...

Feature box title #1
หมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรี...

หมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรีตั้งอยู่บริเวณยอดเขาตะวันตก โดยมีพระที่นั่งองค์สำคัญหลายองค์ เช่น พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทมไหสวรรย์ และพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร...

Feature box title #1
บทคัดย่อ...

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี กรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ถวายพระราชสมัญญานาม พระบาทส...

Feature box title #1
ห้องที่ ๑ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า...


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

   &nbs...

Feature box title #1
ห้องที่ ๒ เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ ตอนที่ ๑...

เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ ตอนที่ ๑


สวมเสื้อเข้าเฝ้า


...

Feature box title #1
ห้องที่ ๓ พระสยามเทวมหามกุฏ วิทยมหาราช...

     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๓๙๔ ครั้นเดือนพฤษภาคม ศกเดียวกัน ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้ง...

Feature box title #1
บทสรุป...

     ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสยามประเทศ เมื่อเกือบ ๑๗๐ ปีมาแล้ว นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่แสดงให้ถึงการปรับตัวเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการเมืองและ...

Feature box title #1
โบราณวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ เรื่อง ...

โต๊ะทรงคำนวณ  ...

Feature box title #1
ห้องที่ ๒ เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ ตอนที่ ๒...

เริ่มต้นที่ล้นเกล้าฯ ตอนที่ ๒

หอนาฬิกาแห่งแรกของสยาม

    
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยการศึ...