พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระทวารและป้อมปราการ

|
2320 ครั้ง
|
blog_2
          ภายในพระราชฐานมีพระทวาร ๗ พระทวาร แบ่งออกเป็นพระทวารรอบพระราชวัง ๔ พระทวารและพระทวารในพระราชมณเฑียรอีก ๓ พระทวาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามแต่ละพระทวารไว้คล้องจองกัน
พระทวารรอบพระราชวัง คือ ประตูชั้นกลาง ประกอบด้วย
                                         ประตูนารีประเวศ
                                         ประตูวิเศษราชกิจ
                                         ประตูราชฤทธิแรงปราบ
                                         ประตูอานุภาพเจริญ
พระทวารในพระราชมณเฑียร คือ ประตูฝ่ายใน ประกอบด้วย
                                         ประตูดำเนินทางสวรรค์
                                         ประตูจันทร์แจ่มจำรูญ
                                         ประตูสูรย์แจ่มจำรัส
          ส่วนป้อมปราการนั้น ตั้งอยู่บนไหล่เขาทั้ง ๔ ทิศ ก่อสร้างไว้อย่างแข็งแรงในชัยภูมิอันเหมาะสมต้องตามตำราพิชัยสงคราม  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำนามท้าวจัตุมหาราชหรือท้าวจตุโลกบาลมาตั้งเป็นชื่อป้อมทั้งสี่ และเติมสร้อยให้สัมผัสคล้องจองกันดังนี้
                                          ป้อมธตรฐป้องปก                 (ทิศตะวันออก)
                                          ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์              (ทิศใต้)
                                          ป้อมวิรูปักษ์ป้องกัน              (ทิศตะวันตก)
                                          ป้อมเวสสุวรรณรักษา           (ทิศเหนือ)
                                          ป้อมวัชราภิบาล                   ด้านหน้าทางทิมดาบราชองครักษ์