พระนครคีรี

การจัดแสดง


ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ )

|
1454 ครั้ง
|
blog_2
ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ อยู่ในส่วนของท้องพระโรงด้านใน เป็นที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถของพระมหากษัตริย์ภายหลังจากว่าราชการ และเป็นที่อยู่ของฝ่ายใน ( ฝ่ายผู้หญิง )