พระนครคีรี

การจัดแสดง


ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ (พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ )

|
1891 ครั้ง
|
blog_2
ห้องบรรทมพระราชอาคันตุกะ อยู่ในส่วนท้องพระโรงด้านในซึ่งเดิมเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ภายหลังได้รับการปรับปรุงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กั้นฉากเป็นห้องบรรทมของพระราชอาคันตุกะ