พระนครคีรี

การจัดแสดง


วัดมหาสมณาราม

|
3929 ครั้ง
|
blog_2
          วัดมหาสมณาราม หรือ วัดเขาวัง ตั้งอยู่ไหล่เขาด้านทิศตะวันออก เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่เดิม ภายหลังจากการสร้างพระนครคีรีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมและสร้างเพิ่มเติมจนเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ และทรงพระราชทานนามมีความหมายให้เป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ว่า "วัดมหาสมณาราม" เป็นพระอารามหลวงวรวิหารชั้นโท เป็นที่สำนักของเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุติกนิกายจนถึงทุกวันนี้ และภายในอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือ "ขรัวอินโข่ง" จิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งปรากฎภาพวาดพระนครคีรีด้วยเช่นกันที่ผนังทิศใต้ด้านขวาพระประธานเหนือขอบหน้าต่าง นอกจากนี้หลังวัดมหาสมณาราม มีถ้ำหนึ่งชื่อพุทธโกษา ภายในก่อพระพุทธไสยาสน์ไว้ 1 องค์ ความยาวประมาณ 3 วา