พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระตำหนักสันถาคารสถาน และโรงโขนหรือโรงมหรสพ

|
788 ครั้ง
|
blog_2
พระตำหนักสันถาคารสถาน นับเป็นอาคารที่ประทับขนาดใหญ่อีกหลังหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยอาคารประธาน และอาคารรายรอบอีก 3 ด้าน โดยด้านหน้าเป็นหน้ามุขยื่นออกมา และมีโรงมหรสพตั้งอยู่ต่อเนื่องกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการมหรสพสมโภช เนื่องในการพระราชพิธีโสกันต์ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงพักตรพิมลพรรณ และพระองค์เจ้าหญิงมัณยาภาธร เมื่อ พ.ศ. 2407 และ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระตำหนักสันถาคารสถานได้ใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมมไหยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ผู้เป็น”เสด็จยาย”ของพระองค์ ในคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐาน ณ พระนครคีรี เมื่อ พ.ศ. 2418