พระนครคีรี

การจัดแสดง


หอพิมานเพชรมเหศวร์

|
9311 ครั้ง
|
blog_2
           หอนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ ด้านหน้าพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ สร้างไว้เป็นอาคารเล็กๆ ๓ หลัง หอกลางมีขนาดใหญ่กว่าสองหอด้านข้าง มีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายใน และเป็นห้องทรงศีลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หอด้านขวามือเป็นศาลพระภูมิ หอด้านซ้ายเป็นที่ประโคมสังคีต ยังมี   เสาสะดึงไม้ สำหรับแขวนฆ้องชัยปรากฏอยู่ หน้าหอด้านข้างทั้งสองมีฐานเสาธงข้างละต้น
           ในประกาศรัชกาลที่ ๔ ปีฉลู พุทธศักราช ๒๔๐๘ กล่าวว่า หอพิมานเพชรมเหศวร์นี้โดยสมมุติเป็นเขาไกรลาศ ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีโสกันต์ ของพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพักตรพิมลพรรณ (พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๔ กับเจ้าจอมมารดาแพ) และพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ามัณยาภาธร (พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๔ กับเจ้าจอมมารดาจันทร์)
           ที่หอกลางก่อผนังกั้นเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ทรง ถืออุโบสถศีล ลักษณะเดียวกับหอเสถียรธรรมปริตรในพระบรมมหาราชวัง และจากบัญชรห้องบรรทมนี้ มองออกไปจะเห็นวิวทิวทัศน์ของพระธาตุจอมเพชรและวัดพระแก้วน้อย หอพิมานเพชรมเหศวร์นี้อยู่ห่างจากหมู่พระที่นั่งอื่นๆไม่มากนัก สะดวกแก่การรักษาความปลอดภัย แต่ก็เป็นสัดส่วนอิสระเหมาะกับที่พระองค์ทรงเจริญบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างยิ่ง