พระนครคีรี

การจัดแสดง


พระธาตุจอมเพชร

|
8786 ครั้ง
|
blog_2

         บริเวณยอดกลางของเขามหาสวรรค์ เดิมมีพระเจดีย์โบราณของวัดอินทรคีรีองค์หนึ่ง ซึ่งชำรุดทรุดโทรม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ใหม่ทับองค์เดิม ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในเจดีย์ พระราชทานนามว่า “พระธาตุจอมเพชร”
องค์พระธาตุจอมเพชร สูงจากฐานถึงยอด ๔๐ เมตร ฐานกว้าง ๒๐ เมตร ภายในองค์พระธาตุทำฐานกลวงเป็นห้องกลม มีเสาใหญ่รับน้ำหนักอยู่ตรงกลาง โดยรอบฐานมีทางเข้าไปภายในห้องกลม ๔ ทาง จากฐานทักษิณสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเพชรบุรี พระที่นั่งต่างๆ และวัดพระแก้วน้อยที่อยู่บนยอดเขาอีก ๒ ยอดได้
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ได้เสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชรนี้ เมื่อวันวิสาขบูชา ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕