พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช 2496 พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท

|
3100 ครั้ง
|
blog_2

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์ เป็นที่มาของพระราชดำริให้บูรณปฏิสังขรณ์พระนครคีรีขึ้นให้คงสภาพ

พระนครคีรีเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โปรดฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๔๐๒ ประกอบไปด้วย หมู่พระที่นั่ง ตำหนัก และอาคารต่าง ๆ ซึ่งสร้างด้วยไม้ อิฐ และปูน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๖ ภายหลังจากที่พระราชวังสร้างแล้วเสร็จ ๒๔ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้า ฯ ให้ทำการบูรณะพระนครคีรีทั่วทั้งบริเวณ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานพักผ่อนพระอิริยาบถ และเพื่อใช้รับรองพระราชอาคันตุกะ นับเป็นการบูรณะซ่อมแซมครั้งแรกของพระราชวังแห่งนี้ ทว่าหลังจากปลายพุทธศักราช ๒๔๒๖ นั้นก็ไม่พบหลักฐานการบูรณะอีกเลย จนกระทั่ง ๗๐ ปีต่อมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็นความรกร้าง ขาดการดูแล หมู่พระที่นั่งและอาคารต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ชำรุดทรุดโทรมทั่วกันตามกาลเวลา เช่น สีหมองมัว มีคราบราและตะไคร่น้ำขึ้นทั่วไป อาคารบางหลังเหลือเพียงเสาหรือผนัง หลังคารั่ว ปูนเปื่อยยุ่ย ผุกร่อนและอาคารบางหลังพังทลายลงในที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระราชดำริให้บูรณปฏิสังขรณ์พระนครคีรีขึ้นให้คงสภาพ