พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช ๒๕๐๔ สุทธเสลเจดีย์

|
1900 ครั้ง
|
blog_2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๔

สุทธเสลเจดีย์

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้พระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นราชสิงหวิกรม ร่างรูปพระเจดีย์ศิลาสร้างรูปแบบใหม่ตามพระราชนิยมเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ส่งไปให้ช่างจีนทำด้วยศิลาในเกาะสีชัง (หินแกรนิตสีดำ) โดยพระราชทานราคาพระเจดีย์เป็นเงิน ๓๐ ชั่ง (ประมาณ ๒,๔๐๐ บาท) แก่ช่างชาวจีนนั้น เมื่อแล้วเสร็จได้นำมาประดิษฐานบนยอดเขานี้ เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ศรีศกศักราช ๑๒๒๓ ตรงกับวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๐๒ เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกพระเจดีย์นี้ว่า พระเจดีย์เพชรภูมิไพโรจน์

          จากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่ ๗ องค์ เมื่อวันพุธ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๐๕ ประดิษฐานอยู่ในผอบ ๕ ชั้น คือ ผอบทอง ผอบนาก ผอบเงิน ผอบจันทร และผอบศิลา เป็นชั้นๆ พร้อมด้วยพระพุทธรูปทองเหลืองกาไหล่ทองคำ ๔ อิริยาบถ มีกิ่งดอกไม้ทองคำปักในขวดศิลาเป็นเครื่องสักการบูชาครอบด้วยกระโจมดีบุก และกระโจมเหล็กหนา ๑ นิ้ว ตามลำดับ และมีแผ่นศิลา ขนาด ๓ นิ้ว จารึกโอวาทปาฏิโมกข์ พระหุลเทศนา พยากตา พยาตะเทศนา และพระอริยสัตยุทเทศนิเทศ เพื่อให้สำเร็จเป็นธาตุเจดีย์ธรรมเจดีย์ ในการกุศลครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศส่วนกุศลพระราชทานแก่พระราชวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท สมณพราหมณาจารย์ ไพร่ฟ้า ประชาราษฎรทั้งปวง