พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช ๒๕๐๔ พระอุโบสถวัดพระแก้ว

|
1780 ครั้ง
|
blog_2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์

พระพิหารน้อย/พระอุโบสถวัดพระแก้ว/วัดพระแก้วน้อย

          พระพิหารน้อย เป็นพิหารขนาดเล็ก ประดับด้วยหินอ่อนมุงกระเบื้องสี ใบระกา ช่อฟ้า หางหงส์ประดับด้วยกระจกสี หน้าบันปูนปั้นลวดลายกนก ตรงกลางมีรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ และฉัตรสองข้าง ซึ่งเป็นตราประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกพุทธสถานนี้ว่า พิหารน้อย ตามที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นราชสีหวิกรม และเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เรื่องการบรรจุพระบรรมสารีริกธาตุในพระสุทธเสลเจดีย์ ว่าให้รอไว้ก่อนจนกว่าจะสร้างพระพิหารน้อยและปราสาทแล้วเสร็จ

          คำว่าวัดพระแก้วน้อยบนพระนครคีรี ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ในหนังสือสมุดราชบุรี หน้า ๑๗๓ เป็นคำบรรยายภาพ ความว่า วัดพระแก้วน้อยบนพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี และปรากฏในคำบรรยายภาพของหอดำรงราชานุภาพ ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงทรงฉายไว้ ความว่า ภาพวัดพระแก้วน้อย