พระนครคีรี

คลังความรู้


โบราณสถาน

|
1822 ครั้ง
|
blog_2

“โบราณสถาน” ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายคำว่า โบราณสถานว่า

          “อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นแหล่งประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย”

ดังนั้นจากนิยามความหมายในข้างต้น โบราณสถานจึงต้องมีคุณสมบัติที่ต้องพิจารณาคือ ประการแรก เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหมายถึงที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินแห่งนั้นหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินแห่งนั้น ประการที่สอง พิจารณาจากอายุหรือโดยลักษณะการก่อสร้างหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งต้องเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี

 

 

อ้างอิง

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2556.