พระนครคีรี

คลังความรู้


พุทธศักราช ๒๕๓๒ พระธาตุจอมเพชร

|
2137 ครั้ง
|
blog_2

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระธาตุจอมเพชร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อกรมศิลปากรและชาวเพชรบุรีอย่างหาที่สุดมิได้

การบูรณะพระธาตุจอมเพชร

          กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการ คณะสงฆ์ และประชาชน ได้ดำเนินการบูรณะพระธาตุจอมเพชร เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒ ล้านบาท มีประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแรงตำปูน กว่า ๒,๙๗๓ คน เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ และพระราชพิธีมังคลาภิเษก เมื่อแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้โปรดฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุจอมเพชร เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒