พระนครคีรี

คลังความรู้


โบราณวัตถุ

|
2774 ครั้ง
|
blog_2

“โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายคำว่า โบราณสถานว่า

                “สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี”

          ในข้างต้นจะเห็นได้ว่าความหมายของโบราณวัตถุมีความคล้ายกับความหมายของโบราณสถาน ตรงข้อความที่เน้นไปที่ศาสตร์ 3 แขนง คือ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี ในทางตรงกันข้ามความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความหมายของคำว่าโบราณวัตถุและโบราณสถานคือ การเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ โบราณวัตถุเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ขณะที่โบราณสถานเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ดังนั้นวัตถุบางอย่างแม้แต่เดิมจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถาน แต่เมื่อหลุดหรือแยกจากโบราณสถานก็อาจจะกลายเป็นโบราณวัตถุได้

 

 

อ้างอิง

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2556.