พระนครคีรี

ข่าวสาร


150 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

|
1395 ครั้ง
|
blog_2

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี กรมศิลปากร  ได้จัดงาน “150 ปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม 2561 อันเป็นวันสวรรคตตามปฏิทินจันทรคติ  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า       ล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4 แห่งมหาจักรี    บรมราชวงศ์  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ  และประชาชนชาวไทยอย่างอเนกประการตลอดระยะเวลา 17 ปี ในรัชสมัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองเพชรบุรีที่โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระนครคีรี ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402  สำหรับประทับแปรพระราชฐาน  รวมถึงต้อนรับแขกเมืองจากต่างประเทศ  ตลอดจน    โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนและสะพาน  นับเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการวางระบบผังเมืองในหัวเมือง และบูรณะพระอารามที่สำคัญหลายแห่ง

เวลา 09.30 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร นายประทีบ  เพ็งตะโก ประธานในพิธีเดินทางมาถึง      ประธานวางพานพุ่ม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และกล่าวเปิดงาน  จากนั้นเป็นการบรรยายทางวิชาการ ดังนี้

- เพชรบุรี แผ่นดินแห่งพระมหากรุณา    โดย ศาสตราภิชาน ล้อม  เพ็งแก้ว

- พระมหากษัตริย์มหัศจรรย์               โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ

- รัชกาลที่ 4 กับพระราชไมตรีต่างแดน   โดย รศ.ดร. ปรีดี  พิศภูมิวิถี

                                                    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- สรรพคราสหว้ากอ                       โดย นายอารี  สวัสดี

                                             นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

- พระเมรุมาศในรัชกาลที่ 4               โดย นายณัฐกฤต  สุนทรีรัตน์ 

                                                    สถาปนิกและอาจารย์พิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย

- อภินิหารการประจักษ์                   โดย นายบุญเตือน  ศรีวรพจน์  

                                                    ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร

 

 

 

เวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย  บุญอรณะ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเดินทางมาถึงพระที่นั่งสันถาคารสถาน  ชมภาพฟิล์มกระจกสมัยรัชกาลที่ 4 ส่วนหนึ่งจากนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”  ซึ่งเป็นภาพฟิล์มกระจกต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณ  ในความครอบครองดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) จากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ประกอบด้วยภาพเจ้านาย บุคคล และสถานที่สำคัญในรัชสมัย   ที่เกี่ยวข้องกับเมืองเพชรบุรี 

ประธานกล่าวเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “แผ่นดินพระจอมเกล้า สยามวิวัฒน์”  ซึ่งจัดแสดง   พระราชประวัติและพระเกียรติคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง การต่างประเทศ และด้านเศรษฐกิจ  นำพาให้สยามประเทศดำรงเอกราช  และรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกมาได้  และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสยามประเทศในสมัยต่อมา  โดยนิทรรศการครั้งนี้ได้นำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในรัชกาลที่ 4 จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ ของกรมศิลปากร  มาจัดแสดงไว้ เช่น ฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ลูกโลกจำลองหนึ่งในเครื่องมงคลราชบรรณาการจากสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ. 2400  เงินพดด้วงและเหรียญกษาปณ์ในรัชสมัย  ซึ่งเป็นยุคแรกของสยามที่มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นใช้

จากนั้นเดินทางไปยังวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร  ชมภาพการจาริกธรรมที่วัดมหาสมณาราม     นำชม โดย นางสาวนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว  ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอิทธิพลตะวันตกยุคแรกของสยาม  ฝีมือของขรัวอินโข่งและครูช่างเมืองเพชรบุรี  ภายในพระอุโบสถวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของเมืองเพชรบุรี

 เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เมืองเพชรบุรี  ณ พระอุโบสถวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

 

*** นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “แผ่นดินพระจอมเกล้า สยามวิวัฒน์” จะจัดแสดงต่อไป จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.- 16.00 น.  ณ พระที่นั่งสันถาคารสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี